منتخب مرزبان نامه : باب چهار

بكوشش دكتر اسماعيل حاكمى, [تحت نظر دكتور پرویز ناتل خانلرى و دكتر ذبیح‌الله صفا]

[تهران] : موسسه چاپ و انتشارات اميركبير، 1347 [1968]

Early work Printed